Thursday, January 27, 2011

HUJAH KES WALI ENGGAN


Entri kali ini akan memaparkan hujah penggulungan pertama saya dalam kes pensabitan wali enggan yang telah diluluskan oleh Mahkamah baru-baru ini. Penghujahan yang dibuat tidaklah begitu mendalam disebabkan perbicaraan hanya dijalankan secara sebelah pihak tanpa kehadiran wali. Berikut dikemukakan penghujahan tersebut untuk dimanfaatkan bersama.

PENGHUJAHAN FAKTA PERSOALAN


Yang Arif,‎

Berdasarkan kepada keterangan Plaintif dan saksi-saksi, terdapat 4 isu ‎utama yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah ini iaitu seperti mana ‎berikut:‎


ISU 1: Sama ada Mahkamah ini berbidang kuasa mendengar tuntutan ‎Plaintif.‎

‎1.‎ Adalah dihujahkan bahawa Mahkamah ini berbidangkuasa mendengar ‎tuntutan Plaintif disebabkan pemastautinan Plaintif adalah di dalam Negeri ‎Selangor di alamat No. .., Jalan …. 19/13, Seksyen 19, 40300 Shah Alam ‎Selangor dan kedua-dua pihak dalam kes ini adalah orang Islam selari ‎dengan peruntukan seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam ‎‎(Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:‎

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ‎ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Selangor dan ‎bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Selangor tetapi ‎tinggal di luar Negeri itu.‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran A)‎

‎2.‎ Alamat pemastautinan Plaintif ini telah dibuktikan dengan keterangan ‎dokumentar berdasarkan surat Akuan Pengesahan Pemastautinan yang ‎ditanda sebagai P1.‎

‎3.‎ Bidangkuasa Mahkamah ini membicarakan tuntutan pengesahan wali ‎enggan juga telah diperuntukkan dengan nyata dalam subseksyen 13(b) ‎Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang ‎menyatakan:‎

Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak ‎perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am ‎atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas ‎penyiasatan yang wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, ‎memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh ‎wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika ‎perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak ‎atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan ‎persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran B)‎

‎4.‎ Selain itu, tidak terdapat tuntutan bertindih yang dibuat oleh Plaintif atau ‎Defendan berkaitan tuntutan yang sama di Mahkamah Syariah yang lain ‎ketika prosiding kes ini berjalan. Ini kerana kes pengesahan wali enggan ‎yang difailkan terdahulu di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan telah pun ‎ditarik balik oleh Plaintif sebelum penghakiman dibuat. Ini berdasarkan ‎kepada surat pengesahan daripada Mahkamah tersebut yang telah ditanda ‎sebagai ID7.‎

‎5.‎ Justeru adalah jelas bahawa Mahkamah ini berbidang kuasa penuh bagi ‎mendengar dan memutuskan permohonan Plaintif ini.‎


ISU 2: Sama ada Defendan boleh disabitkan sebagai Wali Enggan

‎6.‎ Adalah dihujahkan bahawa Mahkamah ini wajar mensabitkan Defendan ‎sebagai seorang wali enggan. Ini adalah atas alasan-alasan berikut:‎

ALASAN PERTAMA: Defendan Telah Mengetahui Hasrat Plaintif Untuk Berkahwin‎

‎7.‎ Berdasarkan kepada keterangan yang dikemukakan oleh Plaintif adalah ‎ternyata bahawa hasrat Plaintif untuk berkahwin telahpun diketahui oleh ‎Defendan. Ini berdasarkan kepada keterangan SP1 dan SP2 serta ‎keterangan dokumentar yang ditanda ID5, ID6, ID7, P9 dan P10.‎

‎8.‎ Berdasarkan kepada keterangan tersebut, maka tidak timbul sebarang ‎keraguan bahawa Defendan sememangnya telah maklum tentang hasrat ‎Plaintif untuk berkahwin dengan pasangannya ……. Bin Mohd S…...‎

‎9.‎ Justeru sebagai wali, Defendan yang mengetahui hasrat Plaintif untuk ‎berkahwin sepatutnya memberi persetujuannya atau menyatakan ‎bantahannya dengan disertai alasan yang munasabah.‎

‎10.‎ Dalam kes ini ternyata Defendan tidak ada memberikan persetujuannya ‎secara bertulis. Walaupun Defendan pernah menyatakan persetujuan secara ‎lisan sebelum ini (semasa majlis pertunangan), namun persetujuan tersebut ‎sudah tidak boleh diambilkira lagi memandangkan pada masa permohonan ‎berkahwin dibuat oleh Plaintif secara rasmi dan bertulis, Defendan telah ‎enggan menandatangani borang kebenaran berkahwin tersebut.‎

‎11.‎ Walaupun Defendan dalam keadaan tidak bersetuju dengan perkahwinan ‎Plaintif, namun beliau tidak ada menyatakan sebarang alasan yang ‎munasabah kepada Mahkamah ini atas bantahannya terhadap perkahwinan ‎yang dicadangkan oleh Plaintif. ‎

‎12.‎ Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Defendan berkaitan masalah ‎kesihatan dan kos kehadiran melalui surat beliau kepada Mahkamah ini tidak ‎boleh diterima sebagai alasan munasabah bagi menolak permohonan Plaintif ‎untuk berkahwin. Ini kerana alasan tersebut tidak menyentuh langsung isu ‎kewajaran alasan Plaintif untuk berkahwin dengan pasangannya. Sebaliknya ‎alasan tersebut hanya menyentuh isu kesukaran Defendan untuk hadir ke ‎Mahkamah ini, seolah-oleh Defendan ingan mengelak daripada menyatakan ‎pendirian sebenarnya tentang perkahwinan Plaintif. ‎

ALASAN KEDUA: Bakal Suami Yang Dipilih oleh Plaintif adalah Sekufu

‎13.‎ Defendan juga tidak ada alasan yang wajar untuk menolak cadangan ‎perkahwinan Plaintif bersama pasangannya. Ini kerana cadangan ‎perkahwinan yang dikemukakan oleh Plaintif adalah sangat munasabah dan ‎wajar diterima kerana calon suami yang dipilih oleh Plaintif adalah seorang ‎yang sekufu.‎

‎14.‎ Fakta berkaitan sekufu ini telah disokong oleh keterangan saksi-saksi Plaintif ‎kepada Mahkamah, iaitu dari segi agama, bangsa, keturunan, pendidikan ‎pekerjaan dan latar belakang keluarga yang sama.‎

‎15.‎ Menurut Hukum Syarak, perbuatan Defendan ini telah boleh dianggap ‎sebagai ‘wali enggan’ kerana Plaintif telah meminta untuk dinikahkan dengan ‎lelaki yang sekufu, namun Defendan tidak bersetuju mewalikan pernikahan ‎tersebut.‎

‎16.‎ Hal ini ada dinyatakan dalam kitab Mughni al-Muhtaj oleh Khatib al-Syarbini, ‎Jilid 4, halaman 252:‎

‏( وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ ) مِنْ الْوَلِيِّ ( إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ ) رَشِيدَةً كَانَتْ أَوْ سَفِيهَةً ( ‏إلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ ) الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ كُفْءٍ ، فَإِنْ ‏دَعَتْهُ إلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ

Bermaksud: “Bahawasanya berlaku keengganan wali itu apabila seseorang ‎perempuan (di bawah pengawasan wali) yang baligh dan berakal sama ada ‎ia terpelajar atau bodoh, meminta (untuk dinikahkan) dengan seorang lelaki ‎yang sekufu, lalu wali itu menolak perkahwinan itu. Ini kerana sesungguhnya ‎adalah menjadi kewajipan wali untuk menikahkannya dengan lelaki yang ‎sekufu. Sekiranya perempuan (yang dibawah pengawasan wali) itu meminta ‎untuk berkahwin dengan lelaki yang tidak sekufu, wali itu boleh menolaknya ‎kerana wali mempunyai hak dalam urusan sekufu.”‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran C)‎


ALASAN KETIGA: Defendan Tidak Mencalonkan Bakal Suami Lain yang Sekufu‎

‎17.‎ Dalam kes ini, (tanpa menyentuh perbahasan mengenai kelayakan ‎Defendan untuk bertindak sebagai wali mujbir), Defendan juga didapati tidak ‎mendatangkan pilihan calon suami lain yang sekufu untuk Plaintif. Dalam ‎keterangan saksi-saksi Plaintif dan surat yang dikirimkan oleh Defendan ‎kepada Mahkamah ini tidak terdapat sebarang keterangan berkaitan adanya ‎pilihan calon suami lain yang sekufu dengan Plaintif. Hal ini menyebabkan ‎Defendan tidak berhak menolak pilihan calon suami yang dicadangkan oleh ‎Plaintif.‎

‎18.‎ Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 4, halaman 253 ada menerangkan ‎perkara di atas seperti mana berikut:‎

‏( وَلَوْ عَيَّنَتْ ) مُجْبَرَةٌ ( كُفُؤًا وَأَرَادَ الْأَبُ ) أَوْ الْجَدُّ الْمُجْبِرُ كُفْئًا ( غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي ‏الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ أَكْمَلُ نَظَرًا مِنْهَا

Bermaksud: “Sekiranya seorang perempuan yang boleh dipaksa berkahwin ‎meminta berkahwin dengan lelaki pilihannya yang sekufu, sedangkan bapa ‎atau datuknya yang mempunyai kelayakan sebagai wali mujbir (boleh ‎memaksa berkahwin) mengkehendaki supaya ia berkahwin dengan lelaki ‎lain yang sekufu, maka wali itu berhak berbuat demikian (iaitu ‎mengahwinkan perempuan itu dengan lelaki pilihan wali yang sekufu) ‎menurut pendapat yang paling sah (dalam mazhab Syafi'i) kerana ‎pandangan wali itu dalam urusan sekufu adalah lebih sempurna daripada ‎pandangan perempuan tersebut.”‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran D)‎

‎19.‎ Memandangkan Defendan tidak berhasrat menggunakan kuasa wali ‎mujbirnya dalam menetapkan calon suami lain yang sekufu dengan Plaintif, ‎maka di sini Plaintif juga tidak berhasrat untuk mempertikai atau ‎membahaskan kelayakan Defendan bertindak sebagai wali mujbir menurut ‎Hukum Syarak.‎

ALASAN KEEMPAT: Qarinah Defendan Enggan Hadir Ke Mahkamah

‎20.‎ Adalah ternyata bahawa Defendan telah enggan hadir ke Mahkamah ini bagi ‎menafikan dakwaan Plaintif tanpa sebarang alasan munasabah. Dakwaan ‎Defendan melalui surat yang diterima oleh Peguam Plaintif bahawa beliau ‎tidak dapat hadir ke Mahkamah kerana masalah kesihatan telah tidak ‎disokong dengan laporan perubatan yang sah. ‎

‎21.‎ Laporan waran tangkap oleh pihak polis yang menyatakan Defendan sedang ‎sakit juga tidak wajar diterima sebagai keterangan muktamad berkaitan ‎kesihatan Defendan kerana keadaan sakit tersebut tidak dibuktikan telah ‎berterusan sepanjang prosiding kes ini berjalan di samping tidak disokong ‎dengan laporan perubatan. Berdasarkan kepada keterangan saksi Plaintif ‎Defendan masih sihat dan tidak mengalami sebarang masalah kesihatan ‎yang serius. ‎

‎22.‎ Justeru keengganan Defendan untuk hadir ke Mahkamah ini adalah satu ‎qarinah yang menunjukkan bahawa dakwaan Plaintif terhadap Defendan ‎sebagai wali enggan adalah benar.‎


ISU 3: Sama ada Plaintif telah mengemukakan bukti yang mencukupi ‎

‎23.‎ Keterangan saksi-saksi Plaintif bagi membuktikan keengganan Defendan ‎dan status sekufu adalah mencukupi dan boleh diterima oleh Mahkamah ini. ‎Ini kerana keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Plaintif berkaitan ‎keengganan Defendan dan status sekufu tersebut adalah selari antara satu ‎sama lain dan tidak terdapat sebarang percanggahan.‎

‎24.‎ Adalah menjadi kewajipan Defendan untuk menafikan dirinya sebagai wali ‎enggan dengan antara lainnya, mendatangkan bukti bahawa calon suami ‎yang dipilih oleh Plaintif adalah tidak sekufu. ‎

‎25.‎ Ini kerana menurut prinsip pembuktian, Plaintif tidak diletakkan beban yang ‎berat untuk membuktikan status sekufu dengan calon suami yang dipilihnya. ‎Sebaliknya Defendanlah yang diletakkan beban untuk membuktikan calon ‎suami pilihan Plaintif adalah tidak sekufu.‎

‎26.‎ Dalam kes Mahkamah Rayuan Syariah Selangor antara Ramli Bin Abdul ‎Rasyid lwn Marliah Akmar Binti Ramli [Koleksi Penghakiman JAKESS ‎‎2009), Panel Hakim Rayuan telah menyatakan prinsip pembuktian dalam kes ‎wali enggan bahawa pihak wali (perayu) adalah yang seharusnya ‎membuktikan bahawa calon suami yang dipilih oleh anak perempuannya ‎‎(responden) adalah tidak sekufu.‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran E)‎

‎27.‎ Oleh yang demikian, maka kami menghujahkan bahawa dakwaan Plaintif ‎bahawa Defendan adalah seorang wali yang enggan telah dapat dibuktikan ‎dengan keterangan yang mencukupi. Manakala Defendan yang tidak hadir ‎bagi menjawab tuntutan Plaintif, telah gagal menafikan dakwan Plaintif dan ‎gagal menyatakan alasan munasabah atas keengganannya menjadi wali ‎perkahwinan Plaintif.‎


ISU 4: Kesan Pensabitan Wali Enggan ‎

Yang Arif, ‎

‎28.‎ Menurut Hukum Syarak apabila seseorang wali akrab (wali nasab) telah ‎disabitkan sebagai wali enggan, maka kuasa wali tersebut akan berpindah ‎kepada wali hakim atau wali raja (sultan). Dalam hal ini kuasa wali aqrab ‎tersebut tidak berpindah kepada wali ab’ad (wali yang lebih jauh) melainkan ‎dalam keadaan tertentu.‎

‎29.‎ Hal ini ada dinyatakan dalam kitab Mughni al-Muhtaj jilid 4, halaman 252:‎

‏ ( وَكَذَا يُزَوِّجُ ) السُّلْطَانُ ( إذَا عَضَلَ ) النَّسِيبُ ( الْقَرِيبُ ) وَلَوْ مُجْبِرًا ، أَيْ امْتَنَعَ مِنْ ‏تَزْوِيجِهَا هُوَ ( وَالْمُعْتِقُ ) وَعَصَبَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ وَفَائِهِ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ ‏، وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ جَزْمًا ، وَهَذَا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْعَضْلُ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ .‏‎ ‎فَإِنْ ‏كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ

Bermaksud: “Begitu juga Sultan berkuasa menikahkan seseorang ‎perempuan apabila wali nasabnya yang akrab menjadi enggan, ‎walaupun ia adalah wali mujbir, iaitu bilamana wali nasab itu menolak ‎untuk menikahkan perempuan itu, dan begitu juga jika yang enggan itu ‎adalah wali mu’tiq (yang membebaskan hamba perempuan) dan waris ‎asabahnya. Ini kerana menikahkan perempuan itu adalah kewajipan ‎ke atas mereka (para wali) apabila mereka enggan melaksanakan ‎kewajipan tersebut, maka Hakim (Sultan) berhak menunaikannya. Dan ‎tidaklah berpindah kuasa wali tersebut kepada wali ab’ad, iaitu secara ‎pasti. Adapun perkara ini (perpindahan kuasa wali kepada wali hakim) ‎berlaku sekiranya keengganan wali itu kurang daripada 3 kali. Jika wali ‎itu telah enggan sebanyak 3 kali, maka haruslah bagi wali ab’ad untuk ‎menikahkan berasaskan bahawa tertegahnya kuasa wali bagi orang ‎yang fasiq seperti mana yang dinyatakan oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi.‎

‎(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran F)‎

‎30.‎ Adalah dihujahkan di sini bahawa ini adalah kali pertama Defendan ‎disabitkan sebagai wali enggan. Ini kerana menurut keterangan saksi kedua ‎Plaintif, sebelum ini Defendan telah bersetuju menjadi wali bagi pernikahan ‎anak perempuan beliau iaitu dua orang kakak Plaintif tanpa sebarang ‎keengganan. Oleh yang demikian, dalam kes ini kuasa wali adalah ‎berpindah kepada wali hakim dan bukannya wali ab’ad.‎

‎31.‎ Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen 13(b) ‎Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang ‎menyatakan:‎

Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak ‎perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am ‎atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas ‎penyiasatan yang wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, ‎memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan ‎oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi ‎jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak ‎atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan ‎persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.‎

KESIMPULAN ‎

Yang Arif,‎

‎32.‎ Adalah dihujahkan di sini bahawa kewajipan Plaintif dalam mengemukakan ‎segala keterangan yang boleh menyokong dakwaannya telah pun ‎dilaksanakan selari dengan sabda Rasulullah ‎
البينة على المدعي واليمين على من أنكر
Yang bermaksud: “Keterangan itu diwajibkan ke atas pihak yang mendakwa, ‎dan sumpah pula diwajibkan ke atas pihak yang menafikan dakwaan”.‎

‎33.‎ Berdasarkan fakta-fakta di atas, Plaintif dengan penuh tawadduknya ‎memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini agar menerima tuntutan Plaintif ‎dan mengeluarkan perintah seperti mana berikut:‎

i)‎ Mahkamah ini mensabitkan Defendan sebagai seorang wali enggan ‎tanpa sebab yang mencukupi menurut Hukum Syarak.‎

ii)‎ Mahkamah membenarkan pernikahan Plaintif dan bakal suaminya K.. ‎Bin Mohd S… diakadkan oleh wali Raja (wali hakim). ‎

iii)‎ Apa-apa perintah yang adil mengenai kos.‎

iv)‎ Apa-apa perintah lain yang suai manfaat menurut Hukum Syarak.‎


Bertarikh pada ......haribulan ‎ Disember ‎ tahun ‎ 2010.‎


Disediakan dan dihujahkan dengan suci hati oleh:‎


‎……………………….‎
‎ Peguam Syarie bagi ‎Plaintif

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus