Wednesday, December 1, 2010

HUJAH INTERIM HARTA SEPENCARIAN

Ini pula adalah antara hujah terawal yang saya sediakan selepas berhijrah ke firma sendiri, dalam kes interim harta sepencarian bagi mendapatkan perintah pembahagian harta sepencarian secara sementara. Mahkamah berpandangan hujah ini masih kabur. Strategi yang saya gunakan juga mungkin tersilap kerana tidak memohon dari awal supaya kes ini didengar secara interparte bagi mengelakkan beberapa kekaburan. Justeru adalah diharapkan kekaburan tersebut mendapat pencerahan daripada tuan puan yang lebih arif dan bijaksana.


HUJAH PERMOHONAN INTERIM
1.‎ Pemohon dalam kes ini M... BIN M... (No.K/P: 64……) beralamat di No…., ‎Jalan PU …, Taman Puchong Utama, Selangor (sila rujuk Ekshibit M-1). ‎Manakala Responden NUR.... BINTI A… (No. K/P: 7006….. ) beralamat …… ‎Pangsapuri Puchong Permata…, Persiaran Puchong Permai 47100, ‎Puchong Selangor. Pemohon adalah bekas suami kepada Responden yang ‎telah bercerai di luar Mahkamah, tanpa kebenaran Mahkamah melalui ‎perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya ‎Selangor melalui kes pengesahan cerai 10001…….. Perceraian ini telah ‎didaftarkan dengan surat perakuan cerai Negeri Selangor nombor daftar …..) ‎seperti yang ditunjukkan dalam Ekshibit M-2.‎

Jenis Permohonan
‎2.‎ Ini adalah permohonan pihak Pemohon secara ex-parte untuk mendapatkan ‎perintah interim pengesahan, penjualan dan pembahagian harta ‎sepencarian iaitu sebuah rumah yang didaftarkan atas nama Pemohon ‎hakmilik P.T. No. …., H.S. (D) No. …. Mukim Petaling dan Daerah Petaling ‎beralamat di No. .. Jalan PU .... Taman Puchong Utama, 47100 Puchong ‎Selangor Darul Ehsan seperti yang ditunjukkan dalam Hakmilik Sementara ‎sebagai Ekshibit M-4). Permohonan ini telah disertai dengan notis perakuan ‎segera yang ditandatangani oleh Peguam Syarie Pemohon bertarikh ‎‎17/03/2010 bagi mendapatkan tarikh pendengaran singkat disebabkan ‎terdapatnya keperluan mendesak kepada penyelesaian sementara dengan ‎segera.‎

Perintah Interim Yang Dimaksudkan
‎3.‎ Bagi mengelakkan kekeliruan, maka dijelaskan di sini bahawa perintah ‎interim yang dimaksudkan adalah pada pembahagian sementara harta ‎sepencarian iaitu menurut kadar yang tidak dipertikai terlebih dahulu. ‎Manakala kadar yang dipertikai akan dibahagikan dan diperintahkan dalam ‎kes induk pembahagian harta sepencarian secara kekal setelah ia ‎dibicarakan. ‎

Kes Induk
‎4.‎ Kes induk tuntutan harta sepencarian telah difailkan oleh Responden melalui ‎saman nombor 10200-017-……-2010 sebelum permohonan perintah interim ‎ini difailkan.‎

Kehadiran dan Perwakilan
‎5.‎ Dalam permohonan ini, Pemohon telah hadir dengan diwakili oleh Peguam ‎Syarienya Tuan Juraish Bin Kamaruddin, daripada Tetuan Juraish Syariah ‎Associates berdasarkan wakalah bertarikh 17/03/2010. ‎

Fakta Kes
‎6.‎ Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 17/10/1990 dan bercerai ‎pada 12hb Mac 2009 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya (sila rujuk ‎Ekshibit M-2). Mereka telah dikurniakan empat (4) orang anak daripada ‎perkahwinan tersebut (sila rujuk Ekshibit M-3). Dalam tempoh perkahwinan, ‎iaitu pada tahun 2002 Pemohon telah memperolehi harta sepencarian di atas ‎berupa sebuah rumah P.T. No. …. H.S.(D) No. ….. Mukim dan Daerah ‎Petaling, yang didaftarkan atas nama Pemohon (sila rujuk Ekshibit M-4). ‎Rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dengan pinjaman perumahan daripada ‎Malayan Banking Berhad (Maybank) dengan harga belian tidak kurang ‎RM207,841.00 (sila rujuk Ekshibit M-5 yang diterjemahkan dalam Ikatan ‎Autoriti Pemohon di Lampiran A).‎

Beberapa bulan selepas berlaku perceraian, Pemohon menghadapi masalah ‎kewangan kerana telah ditamatkan pekerjaan (sila rujuk Ekshibit M-6 yang ‎diterjemahkan dalam Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran B). Ini ‎menyebabkan Pemohon tidak mampu meneruskan pembayaran bulanan ‎rumah tersebut yang tertunggak selama lapan (8) bulan sehingga akhirnya ‎diberikan notis oleh pihak bank supaya Pemohon mengambil tindakan ‎segera bagi mengelakkan dikenakan tindakan undang-undang dan kos (sila ‎rujuk Ekshibit M-7 yang diterjemahkan dalam Ikatan Autoriti Pemohon di ‎Lampiran C). Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemohon telah mengambil ‎keputusan menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia ‎menawarkan harga belian sebanyak RM315,000.00 dan diberi tempoh ‎sehingga Mac 2010 (sila rujuk Ekshibit M-8). ‎

Pemohon melalui Peguam Syarienya telah merundingkan kadar ‎pembahagian hasil jualan rumah tersebut sebagai harta sepencarian antara ‎Pemohon dan Responden melalui perjanjian penyelesaian di luar ‎Mahkamah. Sehubungan dengan itu Pemohon, setelah mengambil kira ‎pelbagai faktor, telah membuat keputusan bersetuju memberikan 1/3 ‎bahagian daripada hasil jualan rumah tersebut kepada Responden dan 2/3 ‎bahagian lagi kepada Pemohon sendiri (sila rujuk Ekshibit M-9). Namun ‎begitu Responden tidak bersetuju dengan tawaran pihak Pemohon ‎sebaliknya menuntut supaya diberikan ½ bahagian daripada hasil jualan ‎rumah tersebut dan ½ bahagian lagi diberi kepada Pemohon (sila rujuk ‎Ekshibit M-10). Daripada tawaran balas pihak Responden, jelas difahami ‎bahawa Responden sememangnya bersetuju supaya rumah tersebut dijual. ‎Pertikaian hanya berlaku pada menentukan kadar bahagian yang masing-‎masing berhak. Responden juga telah memasukkan kaveat persendirian ke ‎atas rumah tersebut (nombor perserahan: 60024/09) untuk menghalang ‎penjualan harta sepencarian tersebut dilakukan tanpa persetujuan ‎Responden (sila rujuk Ekshibit M-11). Namun Pemohon tetap dengan ‎keputusan untuk menjual rumah tersebut untuk mengelakkan daripada ‎dikenakan tindakan undang-undang yang boleh menyebabkan rumah ‎tersebut dilucuthak, dilelong dan sebagainya. Akhirnya Pemohon telah ‎mencadangkan supaya pembahagian sementara hasil jualan harta ‎sepencarian tersebut diberikan kepada Responden dengan kadar 1/3 ‎terlebih dahulu manakala kadar selebihnya yang dituntut oleh Responden ‎hendaklah diselesaikan melalui tindakan Mahkamah (sila rujuk Ekshibit M-‎‎12). Cara pengiraan pembahagian sementara harta sepencarian adalah ‎seperti berikut:‎

Pemohon ‎ Responden Baki
Tawaran Pihak Pemohon ‎2/3‎ ‎1/3‎ ‎-‎
Tuntutan Pihak Responden ‎1/2‎ ‎1/2‎ ‎-‎
Penyelesaian Sementara
‎(Kadar Tidak Dipertikai)‎ ‎1/2‎ ‎1/3‎ ‎1/6‎

Sehubungan dengan cadangan penyelesaian sementara di atas, Pemohon ‎turut mencadangkan supaya baki bahagian yang dipertikai iaitu sebanyak ‎‎1/6 bahagian dijamin dengan cara dipegang amanah oleh pihak yang ‎berkelayakan sehingga perintah pembahagian kekal harta sepencarian ‎dibuat oleh Mahkamah ini. Pemohon selanjutnya mencadangkan supaya ‎bahagian 1/6 itu dipegang amanah oleh Peguam Syarie Pemohon yang ‎akan bertindak menurut arahan Mahkamah ini.‎

PENGHUJAHAN

Yang Arif,‎

Berdasarkan kepada fakta-fakta kes yang dinyatakan di atas, Pemohon ‎membuat penghujahan seperti berikut:‎

Bidang Kuasa Mahkamah Mendengar Tuntutan Mengenai Harta Sepencarian
‎7.‎ Mahkamah ini adalah berbidang kuasa mendengar permohonan berkenaan ‎tuntutan harta sepencarian ini kerana perceraian antara Pemohon dan ‎Responden telah diperintahkan oleh Mahkamah Syariah Negeri Selangor ‎seperti yang ditunjukkan dalam surat perakuan cerai Pemohon. Ini selari ‎dengan seksyen 61(3)(b)(iv) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri ‎Selangor) 2003 dan khususnya seksyen 122 (1) dan (3) Enakmen Undang-‎Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:‎

‎(1)‎ Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq ‎atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan ‎supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa ‎perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka ‎atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu ‎dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi ‎antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan ‎itu dibahagi antara pihak-pihak itu.‎

‎(3)‎ Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq ‎atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa ‎aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal ‎satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya ‎aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya ‎mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-‎pihak itu.‎

Justeru Mahkamah ini boleh mengesahkan harta di atas sebagai harta ‎sepencarian antara Pemohon dan Responden. Ini berdasarkan persetujuan ‎pemohon yang merupakan pemilik berdaftar (tunggal) bagi harta di atas yang ‎telah mengakui di dalam afidavitnya bahawa harta di atas adalah harta ‎sepencarian bersama Responden.‎

Pengertian Perintah Interim
‎8.‎ ‎‘Interim’ dari segi bahasa bermaksud ‘sementara’ atau ‘masa perantaraan’. ‎Dari segi istilah ‘perintah interim’ merujuk kepada suatu perintah yang ‎dikeluarkan oleh Mahkamah ketika penggantungan, penangguhan atau ‎masa perantaraan dalam mana-mana tindakan litigasi (kes induk). Secara ‎umumnya ia dikeluarkan oleh Mahkamah untuk memelihara status quo atau ‎kepentingan semasa (maslahah)- dalam masa menanti penyelesaian penuh ‎sesuatu tindakan litigasi. Asas bagi perintah interim ini dibuat oleh ‎Mahkamah dapat diterangkan melalui kaedah perundangan (legal maxim) ‎‎“An act of the court shall prejudice no one” yang bermaksud “Tindakan ‎Mahkamah tidak boleh memudaratkan mana-mana pihak” yang mana ‎berasal daripada kaedah fiqhiyyah ‎تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة‎ dan ‎beberapa kaedah fiqhiyyah yang lain. Justeru untuk memastikan hak mana-‎mana pihak tidak termudarat, Mahkamah boleh mengeluarkan suatu perintah ‎interim.‎

‎(Sila rujuk Ensiklopedia Wikipedia bagi perkataan ‘interim order’ dalam Ikatan ‎Autoriti Pemohon di Lampiran D)‎


Bidang Kuasa Mahkamah Memberi Perintah Interim Harta Sepencarian
‎9.‎ Mahkamah ini adalah berbidang kuasa mengeluarkan perintah interim ‎berkaitan pembahagian sementara harta sepencarian berdasarkan kepada ‎seksyen 197(1) Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) ‎‎2003 yang memperuntukkan:‎

‎197 (1) Tertakluk kepada Bab ini, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa ‎mengikut budi bicaranya, untuk memberikan apa-apa perintah interim atas ‎apa-apa terma yang difikirkannya patut dan boleh memberikan apa-apa ‎arahan tentang prosiding selanjutnya.‎

Peruntukan di atas jelas memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah ini ‎untuk membuat apa-apa perintah interim, termasuklah antara lain, dalam isu ‎harta sepencarian, mengikut budi bicaranya yang mana tertakluk kepada prinsip-‎prinsip keadilan dan Hukum Syarak yang dinyatakan di bawah seksyen 244 dan ‎‎245 Enakmen yang sama.‎

Bidang Kuasa Mahkamah Memberi Perintah Interim Secara Ex-Parte
‎10.‎ Mahkamah ini juga adalah berbidang kuasa mengeluarkan perintah interim ‎ini yang didengar secara ex-parte berdasarkan kepada seksyen 200(3) ‎Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang ‎memperuntukkan:‎

‎(4)‎ Jika Pemohon ialah Plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, ‎permohonan itu boleh dibuat secara ex-parte yang disokong dengan ‎afidavit dan afidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang ‎jelas dan ringkas lagi padat-‎
‎(a)…, (b)…, (c)…, (d)…, (e)…, (f)…, (g)…‎

Yang Arif,‎

Bagi memahami peruntukan undang-undang di atas, maka ia perlulah ‎ditafsirkan secara harmoni iaitu seperti mana berikut:‎

a)‎ Permohonan secara ex-parte ini tidak hanya terpakai kepada ‎perintah injunksi yang merupakan tajuk utama kepada seksyen 200 ‎‎(Injunksi) Enakmen tersebut. Ini kerana menurut prinsip penafsiran ‎undang-undang yang sedia difahami, tajuk seksyen tidaklah ‎mengikat tafsiran sesuatu undang-undang. Keduanya dalam ‎permulaan seksyen 197 yang disebutkan sebelum seksyen 200 telah ‎disebutkan ungkapan berikut:… “Tertakluk kepada Bab ini,…” Ini ‎bermakna pemakaian seksyen 197 dalam mendapatkan perintah ‎interim hendaklah tertakluk kepada seksyen-seksyen lain yang ‎disebutkan di bawah Bab yang sama iaitu Bab 2, Bahagian XX ‎‎(Perintah Interim), termasuklah seksyen 200. Ketiganya perintah ‎interim itu sendiri terbahagi kepada dua bentuk utama iaitu perintah ‎injunksi, larangan / tegahan (restraining order) (‎النهي‎) dan perintah ‎suruhan / arahan (directive order)‎‏ (الأمر)‏‎. (sila rujuk ikatan autoriti ‎Pemohon di Lampiran D). Perintah interim yang dipohon oleh ‎Pemohon dalam kes ini adalah daripada jenis kedua iaitu perintah ‎suruhan. Memandangkan tiada peruntukan khas mengenai perintah ‎interim berbentuk suruhan di dalam Bab ini, maka tatacaranya ‎bolehlah dibuat dengan merujuk kepada perintah interim berbentuk ‎injunksi kerana terdapat persamaan bahawa kedua-duanya adalah ‎berbentuk perintah interim.‎

b)‎ Ungkapan “Jika Pemohon ialah Plaintif…,” tidak wajar ditafsirkan ‎secara ketat dan literal bagi menafikan hak Pemohon untuk ‎memfailkan permohonan interim secara ex-parte semata-mata ‎kerana Pemohon tidak dapat menjadi seorang Plaintif dalam kes ‎induk harta sepencarian khususnya apabila pihak Responden telah ‎bertindak memfailkan terlebih dahulu kes induk dan menyebabkan ‎Pemohon menjadi Defendan. Dalam kes ini, sebenarnya Pemohon ‎telah cuba membuat pemfailan serentak bagi tuntutan kes induk ‎harta sepencarian dengan bertindak sebagai Plaintif. (Sila rujuk ‎wakalah Peguam Syarie Pemohon sebagai bakal Plaintif dalam kes ‎induk harta sepencarian bertarikh 17/03/2010 di Lampiran E). ‎Namun pemfailan kes tersebut menjadi terhalang disebabkan ‎Responden telah terlebih dahulu, tanpa pengetahuan Pemohon, ‎memfailkan saman bagi kes induk yang masih belum ditetapkan ‎untuk pendengaran. Namun begitu apabila berlaku keadaan seperti ‎ini (Pemohon bukan seorang Plaintif dalam kes induk), maka ‎Pemohon tidak menolak keperluan untuk meraikan Responden yang ‎merupakan Plaintif dalam kes induk. Justeru Pemohon telah ‎memohon secara lisan supaya menjadikan permohonan interim ini ‎didengar secara inter-parte bagi mengelakkan kemudaratan terhadap ‎Responden. Pemohon juga, tanpa perintah, telah menyerah ‎sampaikan sesalinan notis permohonan interim (ex-parte) ini kepada ‎Responden melalui Peguam Syarie yang mewakilinya dalam kes ‎induk iaitu pada 01/04/2010. (Sila rujuk tandatangan penerimaan ‎peguam syarie Responden di Lampiran F). Oleh sebab itu ‎permohonan perintah interim ini wajarlah diteruskan oleh Mahkamah ‎ini sama ada secara ex-parte atau inter-parte mengikut budi bicara ‎Mahkamah ini.‎

Bidang Kuasa Mahkamah Membuat Perintah Interim Untuk Menjual Harta Sepencarian
‎11.‎ Mahkamah ini juga adalah berbidang kuasa membuat perintah interim bagi ‎memerintahkan penjualan harta sepencarian di atas selari dengan ‎peruntukan seksyen 204 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri ‎Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:‎

Penjualan harta mudah musnah, dsb.‎

‎204. Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak dalam ‎mana-mana kausa atau perkara, membuat suatu perintah bagi ‎penjualan oleh mana-mana orang, mengikut apa-apa cara dan atas ‎apa-apa terma, jika ada, sebagaimana yang dinyatakan dalam ‎perintah itu mana-mana harta alih yang menjadi hal perkara kausa ‎atau perkara itu atau yang mengenainya apa-apa soalan mungkin ‎berbangkit dalamnya dan mungkin merosot jika disimpan atau yang ‎bagi apa-apa sebab baik yang lain adalah wajar dijualkan dengan ‎serta merta.‎

Yang Arif,‎

Dalam menafsirkan maksud peruntukan di atas, Pemohon menghujahkan ‎supaya pertimbangan yang teliti perlu diberikan kepada keseluruhan maksud ‎seksyen dan enakmen di atas kerana jika ia hanya difahami secara literal, maka ‎seksyen ini mungkin hanya terpakai bagi perintah interim bagi penjualan harta ‎alih sahaja sedangkan harta sepencarian yang menjadi perkara kausa dalam kes ‎ini berbentuk harta tak alih. ‎

Yang Arif,‎

Pemohon menghujahkan bahawa perintah interim untuk penjualan harta mudah ‎musnah tersebut juga sebenarnya boleh dipakai kepada harta tak alih atas ‎alasan-alasan berikut:‎
i)‎ Tajuk seksyen diletakkan atas ungkapan “penjualan harta mudah ‎musnah dan sebagainya” bukan atas ungkapan “penjualan harta alih ‎mudah musnah dan sebagainya”. Ini menggambarkan jenis harta yang ‎dimaksudkan tidak terbatas kepada harta alih sahaja. Tambahan pula ‎harta mudah musnah juga boleh terpakai kepada harta tak alih seperti ‎rumah apabila ia, sebagai contoh, dalam keadaan tertentu yang ‎terdedah kepada kebakaran, kecurian, kerosakan, atau kemusnahan ‎jika tidak dijaga atau diselenggara dengan baik.‎

ii)‎ Tidak terdapat sebarang peruntukan lain yang jelas melarang perintah ‎interim dibuat bagi penjualan harta tak alih seperti rumah yang menjadi ‎perkara kausa dalam kes ini. Justeru, dalam hal ini bolehlah disifatkan ‎telah wujudnya satu lakuna. Maka dalam keadaan sedemikian ‎Mahkamah ini wajarlah merujuk kepada hukum Syarak seperti yang ‎diperuntukkan dalam seksyen 245(2) Enakmen Tatacara Mahkamah ‎Syariah (Negeri Selangor) 2003.‎

iii)‎ Berdasarkan kepada hukum Syarak, kaedah fiqhiyyah berikut bolehlah ‎dirujuk bagi mengetahui hukum mengeluarkan perintah interim untuk ‎menjual harta tak alih seperti rumah. Antara lainnya;‎

a)‎ Kaedah 1: ‎الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم‏

Yang bermaksud: “Asal suatu perkara itu adalah harus‏ ‏‎ hinggalah ‎ada dalil yang menunjukkan pengharamannya.‎

‎(Sila rujuk buku Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh dalam Autoriti ‎Hujah Pemohon di Lampiran G)‎

Justeru adalah dibolehkan bagi Mahkamah ini mengeluarkan ‎perintah interim untuk menjual harta tak alih di atas selagi mana ‎tidak ada peruntukan undang-undang lain yang menegahnya.‎

b)‎ Kaedah 2: ‎لا ضرر ولا ضرار‎ atau‎‏ الضرر يزال ‏

Yang bermaksud: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan”. ATAU ‎kaedah lain yang bermaksud: “Tidak boleh memudaratkan dan ‎tidak boleh saling memudaratkan”‎

‎(Sila rujuk Kitab al-Asybah wa an-Nazair halaman 173 dalam ‎Autoriti Hujah Pemohon di Lampiran H)‎

Dalam hal ini jika rumah tersebut tidak dijual, maka akan timbul ‎kemudaratan terhadap harta benda Pemohon yang ditegah oleh ‎hukum syarak. Seperti yang telah diikrarkan oleh Pemohon di ‎dalam afidavitnya, terdapat sebab yang munasabah untuk ‎Pemohon menjual rumah (harta tak alih) tersebut demi mengelak ‎daripada timbul kemudaratan terhadap hartanya yang akan ‎dikenakan tindakan undang-undang dan kos oleh pihak bank jika ‎Pemohon tidak dapat menyelesaikan akaun pinjaman ‎perumahannya dengan kadar segera. Dalam hal ini pemohon ‎hanya mempunyai dua (2) pilihan samada meneruskan semula ‎bayaran bulanan perumahan (tertakluk kepada penerimaan semula ‎pihak bank) atau menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga ‎‎(tertakluk kepada persetujuan lanjut pihak bank). Adalah ternyata ‎kepada Mahkamah ini bahawa pemohon tidak mampu meneruskan ‎bayaran bulanan perumahan atas kekangan kewangan, maka ‎pilihan terakhir yang munasabah untuk Pemohon adalah menjual ‎rumah tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, adalah wajar ‎permohonan ini dibenarkan demi mengelakkan kemudaratan ‎terhadap harta Pemohon selari dengan kaedah fiqhiyyah di atas.‎

c)‎ Kaedah 3: ‎تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Bermaksud: “Tindakan pemerintah ke atas rakyat adalah tertakluk ‎kepada maslahah”.‎

‎(Sila rujuk kitab al-Asybah wa an-Nazair halaman 233 dalam ‎Autoriti Hujah Pemohon di Lampiran I)‎

Dalam hal ini, Mahkamah sebagai pihak pemerintah wajarlah ‎mempertimbangkan maslahah yang terhasil daripada perintah ‎interim penjualan harta sepencarian ini. Antara maslahah yang ‎terhasil ialah:‎

ii)‎ Penyelesaian sementara bagi pembahagian harta ‎sepencarian dapat dicapai dengan segera dan mudah tanpa ‎perlu menunggu sehingga penyelesaian penuh tercapai ‎yang kebiasaannya memakan masa yang lama. Ini dapat ‎menjimatkan masa, kos dan tenaga pihak-pihak.‎

iii)‎ Akaun pinjaman rumah tersebut dapat diselesaikan awal ‎‎(early settlement) dengan cara hasil jualan rumah ditolak ‎hutang tertunggak. Ini dapat menyelamatkan rumah tersebut ‎daripada tindakan pelelongan atau pelucuthakan oleh pihak ‎bank jika akaun pinjaman gagal diselesaikan.‎

iv)‎ Pihak-pihak dapat memperbaiki keadaan ekonomi masing-‎masing setelah mendapat wang hasil jualan rumah tersebut ‎yang boleh dimanfaatkan bersama sementara menanti ‎penyelesaian penuh.‎

v)‎ Pihak bank juga dapat memanfaatkan wang awam (deposit ‎pelanggan) yang boleh digunakan bagi membiayai semula ‎rumah tersebut dengan melakukan transaksi penjualan ‎rumah tersebut kepada pihak ketiga yang berminat.‎

vi)‎ Pihak ketiga yang berminat dengan rumah tersebut juga ‎dapat melakukan urusan pembelian rumah tersebut tanpa ‎halangan undang-undang.‎

vii)‎ Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemilik baru yang ‎mana ketika ini telah pun dikosongkan. Adalah suatu ‎kerugian jika rumah yang sebegini berharga dibiarkan ‎kosong terlalu lama.‎

viii)‎ Pada masa hadapan, kes ini boleh menjadi rujukan kepada ‎kes-kes harta sepencarian lain yang memerlukan ‎penyelesaian sementara melalui perintah interim dan ini ‎akan dapat memajukan lagi institusi Kehakiman Syariah di ‎Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya.‎

d)‎ Kaedah 4: ‎الحاجة تُنَزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ‏

Bermaksud: “Keperluan itu mengambil tempat setaraf dengan ‎darurat sama ada (keperluan itu) berbentuk umum atau ‎khusus.”‎

‎(Sila rujuk kitab Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah oleh Syeikh Ahmad ‎Bin Syeikh Muhammad Zarqa’ halaman 209-210 dalam Autoriti Hujah ‎Pemohon di Lampiran J)‎

Pengarang kitab tersebut telah mensyarahkan kaedah ini seperti mana ‎berikut:‎

الحاجة تنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وتنزيلها منزلة ‏الضرورة في كونها تثبت حكما وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمرا وحكم الثانية موقتا بمدة ‏قيام الضرورة إذ الضرورة تقدر بقدرها...‏

والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه, أو تعامل, أو لم يرد فيه شيء ‏منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ‏ورد في نظيره واردا فيه....‏

Maksudnya: “Keperluan itu mengambil tempat setaraf dengan darurat, seperti ‎mana yang digariskan oleh zahir nas, sama ada keperluan itu bersifat umum ‎atau khusus. Kedudukannya (keperluan itu) dalam mengambil tempat yang ‎setaraf dengan darurat itu adalah pada perihalnya (keperluan itu) yang ‎mensabitkan hukum (yang sama dengan hukum perkara darurat) walaupun ‎kedua-duanya (mungkin) berbeza dari segi perihal hukum pertama (keperluan ‎itu) bersifat kekal, manakala hukum kedua (darurat) bersifat sementara mengikut ‎tempoh wujudnya darurat kerana darurat itu dinilaikan menurut kadarnya.”‎

Menurut hukum zahir apa yang diharuskan oleh sebab keperluan itu adalah ‎diharuskan menurut (1) apa yang dinyatakan oleh nas yang mengharuskannya, ‎atau (2) menurut ta’amul atau ketetapan umum (termasuklah undang-undang ‎dan sebagainya). Atau (3) jika tidak dinyatakan sebarang hukum melalui kedua-‎duanya (nas dan ketetapan undang-undang) akan tetapi tidak terdapat padanya ‎nas yang melarangnya secara khusus dan terdapat pula padanya perkara yang ‎sebanding menurut Hukum Syarak yang boleh diqiyaskan kepadanya, dan (lalu) ‎dijadikan apa yang dinyatakan pada perkara sebanding itu, terpakai juga pada ‎perkara itu.‎

Berdasarkan kepada huraian kaedah fiqhiyyah di atas, maka ternyatalah kuasa ‎Mahkamah membuat perintah interim untuk menjual harta tak alih tidak ‎termaktub di dalam undang-undang dan tidak juga terdapat sebarang undang-‎undang yang melarangnya. Namun begitu wujud peruntukan undang-undang ‎sebanding, iaitu peruntukan yang membenarkan penjualan harta alih. Maka ‎peruntukan ini bolehlah diperluaskan kepada penjualan harta tak alih kerana ‎kedua-duanya (harta alih dan tak alih) adalah harta yang mempunyai nilai dan ‎wajib dipelihara menurut Hukum Syarak dan maqasid syariah di bawah perkara ‎daruriyyah al-khams iaitu antaranya: ‎المحافظة على المال

e)‎ Kaedah 5: ‎ما لا يدرك جله لا يترك كله

Bermaksud: “Apa yang tidak dapat dicapai kesempurnaannya, tidak ‎boleh ditinggalkan kesemuanya.”‎

Berdasarkan kepada kaedah di atas, maka ternyatalah ‎penyelesaian penuh, sempurna dan menyeluruh belum dapat ‎dicapai antara Pemohon dan Responden. Walau bagaimanapun ‎masih terdapat jalan penyelesaian sementara atau penyelesaian ‎sebahagian yang telah tercapai. Justeru selagi mana ada jalan ‎penyelesaian sementara atau penyelesaian sebahagian, maka ia ‎wajarlah diterima kerana ini lebih baik daripada membiarkan ‎pertikaian berterusan tanpa ada sebarang penyelesaian langsung.‎

f)‎ Kaedah 6: ‎الخروج من الخلاف مستحب

Bermaksud: “Keluar dari khilaf itu adalah digalakkan.”‎

‎(Sila rujuk kitab al-Asybah wa an-Nazair halaman 257 dalam ‎Autoriti Hujah Pemohon di Lampiran K)‎

Berdasarkan kepada kaedah di atas maka permohonan Pemohon untuk ‎mendapatkan perintah interim ini bolehlah dianggap sebagai satu jalan untuk ‎menyelesaikan pembahagian harta sepencarian yang tidak dipertikaikan ‎kadarnya oleh pihak-pihak. Ini adalah satu tindakan yang wajar dilakukan ‎dalam usaha pihak-pihak untuk keluar daripada khilaf atau pertikaian selari ‎dengan apa yang digariskan oleh kaedah fiqhiyyah di atas.‎

Bidang Kuasa Mahkamah Membuat Perintah Penjagaan Terhadap Harta Yang Dipertikai
‎12.‎ Mahkamah ini juga adalah berbidang kuasa membuat perintah interim bagi ‎memerintahkan penjagaan baki 1/6 bahagian daripada hasil jualan harta ‎sepencarian tersebut yang masih menjadi pertikaian antara pihak-pihak ‎selari dengan peruntukan seksyen 199(1) dan (3) Enakmen Tatacara ‎Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti ‎berikut:‎

‎199(1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam sesuatu kausa atau ‎perkara, Mahkamah boleh membuat suatu perintah bagi penahanan, ‎pemeliharaan atau penjagaan mana-mana harta yang menjadi hal ‎perkara kausa atau perkara itu, atau yang mengenainya apa-apa ‎soalan mungkin berbangkit dalamnya, atau bagi pemeriksaan mana-‎mana harta sedemikian dalam milikan suatu pihak dalam kausa atau ‎perkara itu.‎

‎(3) Jika hak mana-mana pihak kepada suatu dana tertentu dipertikai ‎dalam suatu kausa atau perkara, Mahkamah boleh, atas permohonan ‎suatu pihak dalam kausa atau perkara itu, memerintahkan supaya ‎dana itu dibayar ke dalam Mahkamah atau selainnya dijamin.‎

Peruntukan di atas jelas memberikan kuasa kepada Mahkamah ini untuk ‎membuat perintah interim bagi penjagaan 1/6 bahagian harta sepencarian yang ‎menjadi perkara pertikaian dalam tindakan ini. Untuk melaksanakan perintah ‎penjagaan tersebut Mahkamah ini bolehlah mengguna pakai salah satu daripada ‎kaedah berikut:‎

i)‎ ‎1/6 bahagian daripada wang hasil jualan harta sepencarian yang ‎dipertikai itu dimasukkan terus ke akaun Mahkamah oleh pihak ‎Pemohon sehingga perintah penyelesaian kekal dikeluarkan. Tatacara ‎bagi perkara ini ada diperuntukkan dalam Bahagian XXII Enakmen ‎Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003; atau‎

ii)‎ ‎1/6 bahagian daripada wang hasil jualan harta sepencarian yang ‎dipertikai itu dijamin oleh Pemohon dengan cara yang sama seperti ‎bon jaminan yang dipakai dalam menjamin seseorang tertuduh bagi ‎kesalahan jenayah syariah, iaitu Pemohon diarah membuka akaun ‎bank atas namanya dan menyerahkan buku bank tersebut kepada ‎Mahkamah untuk dipegang dan dibekukan sehingga perintah ‎pembahagian kekal dikeluarkan; atau

iii)‎ ‎1/6 bahagian daripada wang hasil jualan harta sepencarian yang ‎dipertikai itu diperintahkan supaya dipegang amanah oleh Peguam ‎Syarie Pemohon seperti yang dicadangkan oleh Pemohon sendiri ‎sehingga perintah pembahagian kekal dikeluarkan.‎

Bidang Kuasa Mahkamah Mengarahkan Pentadbir Tanah Untuk Memberi Kuatkuasa kepada ‎Perintah Interim Pembahagian Harta Sepencarian.‎
‎13.‎ Mahkamah ini juga adalah berbidang kuasa mengeluarkan perintah ‎mengarahkan Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah untuk melakukan ‎perbuatan yang perlu (termasuklah memotong kaveat persendirian yang ‎dimasukkan oleh Responden) untuk memberi kuat kuasa kepada perintah ‎interim pembahagian harta sepencarian di atas. Ini selari dengan peruntukan ‎seksyen 417 (1) Kanun Tanah Negara 1965 yang dibaca bersama seksyen ‎‎421A Akta yang sama yang memperuntukkan seperti berikut:‎

‎417. Autoriti Am Mahkamah‎

‎(1) Mahkamah atau Hakim boleh dengan perintah mengarahkan Pendaftar ‎atau mana-mana Pentadbir Tanah untuk melakukan segala perbuatan ‎seperti mana yang perlu untuk memberi kuatkuasa kepada apa-apa ‎hukuman atau perintah yang diberi atau dibuat dalam mana-mana ‎prosiding yang berhubungan dengan tanah, dan ia hendaklah merupakan ‎kewajipan Pendaftar atau Pentadbir Tanah untuk mematuhi perintah itu ‎selepas itu.‎

‎421A. Tafsiran‎

Bagi maksud-maksud seksyen 417 dan 420, “Mahkamah” termasuklah ‎Mahkamah Syariah.‎

Peruntukan di atas jelas memberikan bidang kuasa kepada Mahkamah ini untuk ‎mengarahkan Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah yang bertanggungjawab ‎terhadap tanah harta sepencarian yang menjadi perkara tuntutan dalam ‎prosiding ini supaya memotong kaveat persendirian yang dimasukkan oleh ‎Responden ke atas tanah tersebut. ‎

Pemotongan atau pembatalan kaveat tersebut perlu dilakukan bagi ‎membolehkan harta sepencarian tersebut dapat dijual dan dibahagikan menurut ‎kadar yang diperintahkan oleh Mahkamah. Ini selari dengan kaedah fiqhiyyah :‎

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Bermaksud: “Sesuatu yang tidak sempurna apa-apa kewajipan melainkan ‎dengannya, maka perkara itu adalah wajib”.‎

Berdasarkan kepada maklumat alasan kaveat dalam Borang 19B KTN, didapati ‎Responden telah memasukkan kaveat tersebut atas alasan harta sepencarian ‎dan tidak selainnya. Justeru pembatalan kaveat tersebut adalah relevan dengan ‎tujuan ia dimasukkan. Apa yang zahir, kaveat tersebut dibuat hanya atas tujuan ‎untuk menjaga kepentingan harta sepencarian Responden semata-mata. ‎Sedangkan perintah pembatalan kaveat yang dibuat oleh Mahkamah ini ‎mempunyai tujuan yang lebih baik dan adil iaitu untuk menjaga kepentingan ‎harta sepencarian kedua-dua pihak Pemohon dan Responden.‎

Kuasa Tersirat Mahkamah Syariah Untuk Membuat Perintah Pemotongan Kaveat Persendirian
‎14.‎ Selain daripada peruntukan seksyen 417 dan 421A Kanun Tanah Negara ‎‎1965, Mahkamah Syariah juga boleh mendapatkan punca kuasa tersirat ‎dalam mengeluarkan perintah yang dipohon secara ex-parte bagi ‎mengarahkan Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah memotong kaveat ‎persendirian yang dimasukkan oleh Responden berdasarkan kepada ‎seksyen 327(1) dibaca bersama seksyen 5 Kanun Tanah Negara yang ‎memperuntukkan seperti berikut:‎

‎327. Pemotongan kaveat-kaveat sendirian oleh Mahkamah

‎(1)‎ Mana-mana orang atau badan yang terkilan dengan kewujudan suatu ‎kaveat sendirian bolehlah pada bila-bila masa memohon kepada ‎Mahkamah untuk suatu perintah untuk pemotongannya, dan Mahkamah ‎‎(dengan bertindak, jika keadaan-keadaan mengkehendaki sedemikian, ‎ex parte), bolehlah membuat apa-apa perintah atas permohonan itu ‎sepertimana yang difikirkannya adil.‎

‎5. Tafsiran‎

Dalam Akta ini, dalam semua dokumen hakmilik kepada tanah berimilik, ‎dan dalam semua pajakan, lessen, permit, notis, perjanjian dan lain-lain ‎dokumen berhubungan dengan tanah yang diberi, dikeluarkan atau ‎dimasuki oleh atau bagi pihak Pihak Berkuasa Negeri (termasuk dokumen-‎dokumen yang wujud pada permulaan Akta ini); melainkan konteksnya ‎mengkehendaki sebaliknya-‎

‎“Mahkamah” ertinya Mahkamah Tinggi di Malaya;‎

Peruntukan di atas jelas memberikan hak kepada pihak yang terkilan dengan ‎kewujudan kaveat persendirian (termasuklah Pemohon) untuk memohon kepada ‎Mahkamah (termasuklah Mahkamah Syariah) supaya mengeluarkan perintah ‎pemotongan kaveat tersebut. Permohonan tersebut juga dinyatakan boleh dibuat ‎secara ex-parte jika keadaan mengkehendaki sedemikian dan Mahkamah atas ‎permohonan tersebut boleh membuat apa-apa perintah yang difikirkan adil, ‎termasuklah membuat perintah interim yang dipohon dalam kes ini.‎

Tafsiran “Mahkamah” di dalam seksyen 5 Kanun Tanah Negara, dalam hal ini, ‎perlulah ditafsirkan sebaliknya kerana konteksnya mengkehendaki sedemikian. ‎Justeru perkataan “Mahkamah” di sini perlu ditafsirkan sebagai “Mahkamah ‎Tinggi Syariah di Malaysia”. Ini kerana konteks atau keseluruhan perkara yang ‎menjadi matan dalam tuntutan ini adalah berhubung dengan harta sepencarian ‎orang Islam yang merupakan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dan tidak ‎sekali-kali menjadi bidang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Tafsiran ini ‎selari dengan peruntukan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan yang ‎memperuntukkan Mahkamah-Mahkamah sivil tidaklah boleh mempunyai bidang ‎kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah ‎Syariah yang ditetapkan dalam Jadual Kesembilan Senarai 2 Perlembagaan ‎Persekutuan. Bidang kuasa Mahkamah Syariah memutuskan isu harta ‎sepencarian orang Islam pula telah jelas termaktub dan dikodifikasikan dalam ‎seksyen 61(3)(b)(iv) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) ‎‎2003.‎


Yang Arif,‎

Isu Samada Perintah Interim Penjualan Harta Sepencarian Menjejaskan Hak Pihak Bank
‎15.‎ Adalah diakui bahawa selain daripada kaveat persendirian, terdapat satu lagi ‎halangan transaksi penjualan ke atas harta sepencarian atau tanah tersebut ‎iaitu gadaian bagi menjamin wang pokok yang dimasukkan oleh pihak ‎Malayan Banking Berhad yang tercatat dalam hakmilik dengan nombor ‎perserahan 7654/2002. Hal ini tidak dipertikaikan oleh Pemohon dan dalam ‎prosiding ini Pemohon tidak memohon perintah membatalkan gadaian ‎tersebut kerana perkara itu perlu diselesaikan oleh Pemohon melalui forum ‎yang berlainan (bukan bidang kuasa Mahkamah ini). Proses penarikan balik ‎gadaian tersebut boleh dimulakan oleh Pemohon dengan pihak bank selepas ‎daripada halangan kaveat persendirian tersebut dikeluarkan. Dengan ini, ‎anggapan bahawa perintah penjualan harta sepencarian ini tidak sah ‎dilakukan menurut Hukum Syarak kerana harta tersebut masih dimiliki oleh ‎pihak bank adalah khilaf. Ini kerana Pemohon juga mempunyai hak terhadap ‎harta tersebut dan penjualan yang ingin dilakukan oleh Pemohon tidak ‎sekali-kali akan menjejaskan hak pihak bank. ‎


Kesimpulan
‎16.‎ Berdasarkan hujahan yang dikemukakan di atas, maka adalah jelas ‎Mahkamah Syariah ini mempunyai sepenuh bidang kuasa untuk mendengar ‎dan memutuskan hal kausa dan perkara yang dituntut. Jelasnya Mahkamah ‎ini adalah berbidang kuasa untuk:‎

i)‎ Memutuskan tuntutan berkaitan pembahagian harta sepencarian orang ‎Islam yang telah bercerai secara sah dalam kawasan bidang kuasa ‎Mahkamah ini.‎

ii)‎ Membuat perintah interim untuk pembahagian sementara harta ‎sepencarian mengikut kadar yang tidak dipertikai, munasabah dan adil ‎sehingga pembahagian kekal diputuskan dalam kes induk harta ‎sepencarian.‎

iii)‎ Mendengar permohonan perintah interim ini secara ex-parte jika wujud ‎alasan keterdesakan yang mencukupi, adil dan keadaan memerlukan ‎sedemikian atau secara inter-parte jika diperlukan atau diarahkan ‎sedemikian oleh Mahkamah.‎

iv)‎ Membuat perintah interim untuk menjual serta merta harta tak alih yang ‎menjadi hal perkara dalam tuntutan harta sepencarian atas sebab-sebab ‎yang baik, wajar lagi adil.‎

v)‎ Membuat perintah interim untuk penjagaan sementara dana harta ‎sepencarian yang dipertikai menurut kaedah yang difikirkan sesuai dan ‎adil sehingga keputusan pembahagian kekal harta sepencarian ‎dikeluarkan.‎

vi)‎ Mengarahkan Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah, melalui perintah ‎untuk memotong atau membatalkan kaveat persendirian yang telah ‎dimasukkan atas perkara harta sepencarian.‎

vii)‎ Memberi apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya di dalam kes ‎induk tuntutan harta sepencarian.‎

Relif Yang Sebenarnya Dipohon
‎17.‎ Oleh yang demikian, Pemohon dengan rendah diri dan tawadduknya ‎memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk meluluskan permohonan ‎ini dan mengeluarkan perintah interim yang dipohon seperti mana berikut:‎

i)‎ Mahkamah mengesahkan rumah hakmilik H.S.(D): ...., No. PT ..... ‎Daerah dan Mukim Petaling adalah harta sepencarian antara Pemohon ‎dan Responden.‎

ii)‎ Mahkamah membenarkan Pemohon menjual dengan seberapa segera, ‎rumah tersebut, tertakluk kepada persetujuan pemegang gadaian atau ‎pihak bank yang berkenaan.‎

iii)‎ Mahkamah mengarahkan Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah ‎Negeri Selangor yang berkenaan supaya memberi kerjasama yang ‎sewajarnya kepada Pemohon dalam melaksanakan perintah ini dengan ‎memotong atau membatalkan kaveat persendirian yang dimasukkan oleh ‎Responden (Nombor Perserahan: 60024/09) ke atas hartanah tersebut ‎dan menegah kemasukan kaveat berulang dibuat oleh Responden atas ‎hartanah dan alasan yang sama pada masa hadapan.‎

iv)‎ Mahkamah memerintahkan (secara interim) supaya 1/3 bahagian ‎daripada harga jualan bersih rumah tersebut hendaklah diserahkan oleh ‎Pemohon kepada Responden dalam masa 14 hari daripada tarikh ‎penerimaan bayaran penuh. ‎

v)‎ Mahkamah memerintahkan (secara interim) supaya 1/6 bahagian ‎daripada harga jualan bersih rumah tersebut hendaklah, dalam masa 14 ‎hari, diserahkan oleh Pemohon kepada Peguam Syarie Pemohon yang ‎bertindak sebagai pemegang amanah atau penjaga sementara sehingga ‎perintah selanjutnya dikeluarkan oleh Mahkamah ini.‎

vi)‎ Mahkamah membenarkan (secara interim) Pemohon menyimpan sendiri ‎dan memanfaatkan ½ bahagian daripada harga jualan bersih rumah ‎tersebut.‎

vii)‎ Mahkamah juga memerintahkan Pemohon supaya menyerahkan ‎sesalinan dokumen penjualan rumah di atas dan dokumen bukti harga ‎jualan bersih kepada Responden dan Mahkamah ini, dalam masa 14 hari ‎daripada tarikh dokumen tersebut diterima oleh Pemohon.‎

viii)‎ Apa-apa perintah lain yang difikirkan suai manfaat menurut Hukum ‎Syarak.‎


‎-Wallahu A’lam-‎

Bertarikh pada haribulan APRIL tahun 2010‎

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus