Wednesday, November 18, 2009

Syarat dan Rukun Qard Hasan (Siri 5)


4.6- Syarat dan Rukun Qard

Terdapat 3 rukun asas bagi qard iaitu:

i) Dua pihak yang berakad (penghutang dan pemiutang)

Al-Sheikh Sayyid Sabiq menyebutan bahawa akad qard adalah dianggap sebagai akad memberi milik manfaat (tamlik), maka ia tidak boleh dilakukan melainkan oleh orang yang mempunyai kuasa tasarruf.

Kedua-dua pihak hendaklah berakal waras, baligh, tidak ditegah menggunakan harta (bukan mahjur alaih), sukarela dan mempunyai hak tasarruf kamil terhadap harta. Al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj menyatakan sah qard yang dibuat oleh pihak yang memiliki manfaat harta walaupun dengan cara wasiat (wali bagi pihak anak bawah umur) atau wakaf, meskipun dia tidak memiliki zat harta itu. Ini kerana qard itu hanya melibatkan pemindahan hak memanfaatkan, bukan pemindahan hak milik zat harta. Ibn Rif’ah menambah bahawa harus seseorang mawquf alaih (penerima manfaat wakaf) melakukan qard terhadap harta wakaf (mawquf) sekiranya ia adalah nazir (pemegang amanah) harta wakaf itu. Al-Nawawi pula menukilkan pendapat Sahih dalam mazhab Syafi’i bahawa harus bagi penyewa (al-musta’jir) melakukan qard ke atas harta yang disewanya kerana dia adalah pemilik manfaat harta itu.

ii) Lafaz ijab dan qabul

Al-Nawawi menukilkan pendapat yang paling sah (asah) dalam mazhab Syafi’i, qard tidak akan terlaksana melainkan dengan lafaz, kerana lafaz dapat menzahirkan kerelaan hati. Ini diqiyaskan kepada akad jual beli dan hibah. Akan tetapi memadai dengan lafaz oleh salah satu pihak disertai dengan perbuatan pihak yang lagi satu. Tidak sah qard dilakukan dengan perbuatan oleh kedua-dua pihak tanpa lafaz.

Qard boleh terlaksana engan lafaz sareh yang difahami seperti ‘meminjamkan’ (qard) atau ‘mendahulukan’ (salf) atau ‘saya menghutangkan’ atau ‘aku serahkan harta dengan engkau memberikannya semula’ dan semua lafaz yang membawa kepada makna yang sama [1]. Menurut mazhab Maliki, pemilikan akan sabit dengan wujudnya akad, walaupun harta qard belum diserah terima. Pendapat yang paling sah (asah) dalam mazhab Syafi’i, penghutang akan memiliki manfaat qard hanya setelah berlaku penerimaan.

iii) Harta yang dipinjam/dihutang (al-musta’ar)

Al-Nawawi menyebutkan bahawa syarat utama bagi harta yang dipinjamkan ialah harta yang bermanfaat dan kekal zatnya (sama seperti apa yang disyaratkan dalam mauquf, harta wakaf). Sifat kekal pada zat harta diperlukan bagi membolehkan proses pemulangan balik harta itu dilakukan. Namun begitu boleh juga memberi qard menggunakan harta yang tidak kekal, iaitu harta yang diguna-habis seperti sabun, garam, gula beras dan sebagainya.


Jika zat harta qard itu telah binasa, diguna-habis atau rosak, maka harus bagi orang yang meminjam memulangkan semula harta yang senilai dengannya. Jika zat harta itu masih elok dan tidak berubah, maka ia haruslah memulangkan harta yang asal itu sendiri sama ada senilai atau tidak senilai selagi ia tidak berubah (terkurang nilai) disebabkan oleh perbuatan peminjam. Jika harta itu telah berubah disebabkan perbuatan peminjam, maka wajiblah dikembalikan yang senilai dengannya, atau dipulangkan zat harta bersama tambahan nilai yang terkurang.


[1] Penulis merasakan perlu diijtihadkan sama ada dalam budaya Melayu perkataan ‘aku menyumbangkan secara sementara’ dsb boleh diterima sebagai lafaz sareh bagi qard. Ini kerana maksudnya difahami sama seperti meminjamkan. Jika lafaz ‘menyumbangkan secara sementara’ dapat digunakan bagi maksud qard maka permasalahan undang-undang tentang kuasa meminjam dan menerima deposit tidaklah timbul. Seperti yang telah dinyatakan penulis cuba mengelakkan daripada memakai istilah ‘meminjam’ dalam menghuraikan prinsip qard hasan supaya tidak berlaku konflik undang-undang.

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus